โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา