โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2566

1. คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      1.1 คณะกรรมการการอำนวยการเลือกตั้ง
      1.2 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

2. กรอกใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (วันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 16.30 น.)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง(ค้นหา)

หน่วยเลือกตั้ง สายวิชาการ(PDF) สายสนับสนุน(PDF)
3.1 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย คลิก คลิก
3.2 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา ตาก คลิก คลิก
3.3 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา น่าน คลิก คลิก
3.4 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา พิษณุโลก คลิก คลิก
3.5 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา ลำปาง คลิก คลิก
3.6 หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ คลิก คลิก


4. Download เอกสาร
      4.1 เอกสาร 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562
      4.2 เอกสาร 2 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      4.3 เอกสาร 3 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      4.4 เอกสาร 4 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 3) เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      4.5 เอกสาร 5 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      4.6 เอกสาร 6 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
      4.7 เอกสาร 7 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 6) เรื่องการหาเสียงให้ผู้สมัครในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งทั่วไป
      4.8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการเลือกตั้งส่วนกลาง
            4.8.1  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการเลือกตั้งส่วนกลาง ฉบับที่ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
            4.8.2  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการเลือกตั้งส่วนกลาง ฉบับที่ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง

5. ประกาศหมายเลขผู้สมัคร
6. ประกาศผลการเลือกตั้ง
7. สถิติข้อมูลต่างๆ
      7.1 สถิติผู้สมัคร
      7.2 สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง
8. สำหรับเจ้าหน้าที่
9. สื่อประชาสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา