โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2565 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา