โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น

นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  ทิพย์ศรี

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่หนึ่ง

นายจเร  นะราชา

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่สอง

นายกร  จันทรวิโรจน์

กรรมการและที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายดิลก  ประสานวรกิจกุล

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายอภิชาติ   ปีบ้านใหม่

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวสายสมร ติ๊บมา

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวรัชนีกร แรงขิง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวสกาวเดือน เมฆวิไล

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร กุลมา

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา  ยิ่งขยัน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  วิเศษมณี

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์วันชัย  เพี้ยมแตง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ปัญญาติ๊บ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายวัชรวุธ พุทธิรินโน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์    กาญจนการุณ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ว่าที่ร้อยตรีวรกมล  สันชุมภู

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา