โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ทำเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์    กาญจนการุณ

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่หนึ่ง

นางพรนภา    อุ่นใจจม

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่สอง

นายวิรัน    วิสุทธิธาดา

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสกาวเดือน เมฆวิไล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์

อำนวยการกลาง

นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล

อำนวยการกลาง

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนวรัตน์   พรหมอุปถัมภ์

กรรมการ

ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  จันทรวงค์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร  แก้วภักดี

กรรมการ

นายธนวรรธน์  วัขรดำรงศักดิ์

กรรมการ

นายกิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์

กรรมการ

นายปิยะพงษ์   วงค์ขันแก้ว

กรรมการ

นายธีพงศ์   แสงนาค

กรรมการ

นายกิตติ   วิโรจรัตนาภาพิศาล

กรรมการ

นายอุกกษฎ์  ธนทรัพย์ทวี

กรรมการ

นายศิวณัฐ   อินจินา

กรรมการ

นายสุรเชษฐ์   ชมภูมิ่ง

กรรมการ

นายอภิชาติ   ปีบ้านใหม่

กรรมการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา