โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 โดย ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 875 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

            ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมติสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมวันที่ 18 มีนาคม 2565 จึงประกาศผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา