โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2566 โดย ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใน ปครป. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เจริญก้าวหน้า

คณะกรรมการที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น (ปครป.) ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ด้านการสอนดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว 

2. ด้านการวิจัยดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ  ราชสม

3. ด้านการสนับสนุนการศึกษา : ระดับชำนาญการ

นายจเร  นะราชา

รายเอียดเพิ่มเติม ประกาศที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) คลิก!!
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา