โลโก้เว็บไซต์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการสะตีมศึกษาสำหรับสร้างมูลค่าเชิงรุก ฐานทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมล้านนา”

การดำเนินงานมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การดำเนินงานดังกล่าว มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการมานำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 31 โครงการ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานจะถูกรวบรวม สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้อันเกิดจากกระบวนการพัฒนาห่วงโซ่งานวิจัยและกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา