โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 5419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งต้องเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ที่ https://senate.rmutl.ac.th/page/senate

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา