โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษาในโครงการ LEX 2023  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษาในโครงการ LEX 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 5 เมษายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ณ One Nimman Select ชั้น 2 อาคาร D1 ประกอบด้วยการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรในชุมชน วิธีการจัดการปัญหาขยะในชุมชน และการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการถอดบทเรียนภายหลังการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยชุมชนเมืองคอง อ.เชียงดาว, ชุมชนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงดอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ร่วมกับนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมชมผลงาน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

   สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจาก SP ในลักษณะทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) ในปีนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2566

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา