โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 6 ราย | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 22(5/2566) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ปุณยสิริ บุญเป็ง ตำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
2. อาจารย์เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
3. อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาไทยศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
4. อาจารย์สิฐพร  พรหมกุลสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีบรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
5. อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
6. ดร.มาลัยพร วงค์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา