โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 5751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน  การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานดังนั้น  โครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดให้การจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม  ต้องระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย sustainable Development Goal (SDGs)  แต่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว  และยังสับสนระหว่างพันธกิจ  ภาระงาน  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายอย่างไร  รวมทั้ง การจัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ที่ยังมีข้อผิดพลาด ทำให้การจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) ต้องนำมาแก้ไขให้ถูกต้อง  ทำให้การปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ลดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรนำการจัดการองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง  ๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองบริหารงานบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง  ครบถ้วน ตามยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  เทคนิคการจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา