โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลการดำเนินโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน   | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดแสดงผลการดำเนินโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม C3-206 อาคาร C3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กล่าวต้อนรับและรายงานผลภาพรวมการดำเนิน “โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน”ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา โดยมีคณะทำงาน 4 เสาหลักการปฏิรูปร่วมให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
- เสาหลักที่ 1 การปฏิรูปการวิจัยและบริการวิชาการ (USAIL)
- เสาหลักที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนากำลังคน (EDU)
- เสาหลักที่ 3 การพัฒนาความสามารถของกำลังคนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (HRD)
- เสาหลักที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง ยกเลิก กฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ (LaR)
" ผศ.พิสิษฐ์ กล่าวว่า มทร.ล้านนามีความโดดเด่นในการสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพสำหรับภาคอุตสาหกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ SME และเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ล้านนา จึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศด้านการศึกษา และระบบนิเวศในด้านที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ โดยเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป มทร.ล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม"   ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจาก 6 พื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

     โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานโครงการของ มทร.ล้านนา ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศด้านการศึกษา และระบบนิเวศในด้านที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในทุกมิติ บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งสริมการสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน บนฐานการส่งเสริมการศึกษาตามศาสตร์พระราชา โดยให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรนำจุดแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมาพลิกโฉมเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างชัดเจน

(ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : FB สำนักปลัด กระทรวง อว.)

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI #อว

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย #ReinventingUniversityออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา