โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโครงการทหารพันธุ์ดี  “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  กองทัพภาคที่ 3 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” กองทัพภาคที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 สิงหาคม 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าพบ  พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3  เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี  ให้กับนักเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี  “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  กองทัพภาคที่ 3    เป็นลักษณะโครงการพิเศษ จำนวน  69 โรงเรียน  ณ ห้องรับรอง 1 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว  เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนและพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการเข้าการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี  ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนทางการศึกษา ซึ่งจะไปสอดรับกับเรื่อง SDG ที่เป็นแนวพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา