โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิด  โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI)  ดำเนินการในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้องประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรเกิดการใช้ระบบและเครื่องมือในการประเมินบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รู้จักตน รู้จักทีม รู้จักองค์กร และเป็นการสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร แบบการทำงานเป็นทีม สามารถเอาทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา มาขับเคลื่อนระบบการทำงานและการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา