โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการประสานความร่วมมือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเชีย จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศเรียนรู้จากความต่าง  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการประสานความร่วมมือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเชีย จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศเรียนรู้จากความต่าง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Ambarrukmo Tourism Institute หรือ STIPRAM ประเทศอินโดนีเชีย จัดโครงการ Tourism @ RMUTL X STIPRAM Exchange programกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงวัฒนธรรมของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้คณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวจากทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และ วัฒนธรรมอันดีงามที่จะดำเนินให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปในทุก ๆปี โดยพิธีเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม  2566 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องBALA Learning Center อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

         โครงการ Tourism @ RMUTL X STIPRAM Exchange program จัดขึ้น แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 จัดขั้นระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2566  ณ ประเทศอินโดนีเซียและ กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2566 ณ มทร.ล้านนา โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิจัย การบรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชาอาหารและเครื่องดื่ม อาหารไทย เมนู ข้าวซอย ณ ห้องปฏิบัติงานครัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้านวัฒนธรรม โดยการแสดงจากทั้งสองประเทศและกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ด้านการนำเที่ยว งานมัคคุเทศก์ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ และ ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนี้อีกด้วย โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรฯ ทุกท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดในทุกกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา