โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา Submission ข้อมูลในระบบ  Time Higher Education (THE) Impact Rankin สู่กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากผลงานการตอบสนอง SDGs | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา Submission ข้อมูลในระบบ Time Higher Education (THE) Impact Rankin สู่กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากผลงานการตอบสนอง SDGs

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5698 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการจัดทำข้อมูล SDGs1-17 และทำการ Submission ข้อมูลในระบบ  Time Higher Education (THE) Impact Ranking ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดยการ Submission ข้อมูลในระบบ  Time Higher Education (THE) Impact Ranking นั้น เป็นการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้ 4 ขอบเขตหลัก  ได้แก่ 1) งานวิจัย (Research) 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Stewardship) 3) การเชื่อมโยงกับสังคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก (Outreach) และ 4) การเรียนการสอน (Teaching) ไปยัง Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  ทั้งนี้คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับจะช่วยสะท้อนตัวตนและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายงานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Sustainable Development Goals (SDGs) ได้ที่ https://sdgs.rmutl.ac.th  (Cr.ข้อมูล : รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผช.อธิการบดี)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา