โลโก้เว็บไซต์ สวท.มทร.ล้านนนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวท.มทร.ล้านนนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม IBIS 4 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเขียนเล่มหลักสูตร และแนวทางการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Leaning Outcomes) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย ใน 6 พื้นที่ แบ่งการจัดการประชุมเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ Onsite มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 ราย และแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 306 ราย
  โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผศ.ว่าที่ร้อยโทร ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2565, รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มทร.ล้านนา บรรยายแบบ Online ในหัวข้อการหา Stakeholder needs และการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) และ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อการวิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา