โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี  ๒๕๖๕ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี  ๒๕๖๕

         โดยมีรายละเอียดความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๘๒ ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน ๑๑,๔๒๙ ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน ๑,๑๕๓ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

       โอกาสนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๒๑ ราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา