โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 3566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก นำโดยว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 26 คน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ในหลักสูตร "การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (30 ชั่วโมง)"  ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น และยังเป็นการทวนสอบในรายวิชาที่ปฏิบัติการเรียนการสอนดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองต่อไป


ภาพ - ข่าว; โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอน


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา