โลโก้เว็บไซต์ (ขยายเวลาเปิดรับ) โครงการพัฒนานักวิจัย NBT | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ขยายเวลาเปิดรับ) โครงการพัฒนานักวิจัย NBT

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Update:

RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT)

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT) “พลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชน” สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา ทำงานวิจัยให้มีคุณภาพ บูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการสู่งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชน สังคมนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ในสังกัด มทร.ล้านนา (บุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน) ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ขยายเวลาเปิดรับ) ถึง วันที่ 20 เมษายน 2567

งบประมาณสนับสนุนทุน  50,000 บาท

เงื่อนไข (ผู้ขอรับทุน)

 • หัวหน้าโครงการเป็น นักวิจัยหน้าใหม่ (บุคลากร มทร.ล้านนา สายวิชาการ หรือสายสนับสนุน)
 • ดำเนินการร่วมกับนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ใน มทร.ล้านนา อย่างน้อย 2 คน 
 • ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยพี่เลีี้ยง อย่างน้อย 2 คน

เกณฑ์การเข้าร่วม

 • โครงการมีกระบวนการเรียนรู้ปัญหาจากชุมชน การตั้งโจทย์ และแนวทางการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดสร้างสรรค์ มาแก้ปัญหา โจทย์ พัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ (6 เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • บรรจุเข้าทำงานไม่เกิน 3 ปี
 • หรือไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการ
 • หรือไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมายผลลัพธ์ (Output)

 • สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
 • นวัตกรรม (Innovation)
 • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property)
 • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product)
 • ผลงานตีพิมพ์ (Publication)

เป้าหมายนวัตกรรม

 • Smart Agriculture เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
 • IoT & AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
 • BCG Economy Model พลังงาน สิ่งแวดล้อม
 • Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • Well being การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • ปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดการดำเนินงาน กันยายน 2567

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 


เข้าสู่ระบบส่งข้อเสนอโครงการ 

 <<< คลิกเพื่่อส่งข้อเสนอโครงการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา