โลโก้เว็บไซต์ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการด้านพันธุ์พืช ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 และการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการด้านพันธุ์พืช ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 และการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 มิถุนายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับท่าน ม.ร.ว เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ท่านประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ คุณณัฐพล เจริญสุข ผู้อำนวยการประสานงานโครงการ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการด้านพันธุ์พืช ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 และการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง โดยมี รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผอ.นริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ที่ปรึกษาด้านการผลิตพืช รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์ยุทธ นวลบุญเรื่อง และ อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ และนางอำไพ แสงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับ และพาลงพื้นที่ดูงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ที่มีการปลูกรักษาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจักรพันธ์ 1 และ 2 เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะเพชรล้านนา เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งเหลืองล้านนา และเมล็ดพันธุ์ฟักทองประกายดาวล้านนา นอกจากนี้ยังมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชนิดอื่นอีก เช่น แตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว และพริกจินดา เป็นต้น 

           จากนั้นเข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการด้านพันธุ์พืช ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 และการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยมี ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวต้อนรับ รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวชูขวัญ แสงทอง เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการ และนายศิริชัย แซ่ท้าว นักวิชาการเกษตร นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล นักวิจัย และนายเอกพงษ์ หลักแต่ง นักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นางสาววรินยา อุโมงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวทิพปภา เกิดผล เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ รายงานความก้าวหน้าของการทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ และการผลิตพืชผักในการสนองงานโครงการด้านพันธุ์พืชพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของปี 2567  และการวางแผนการดำเนินงานในปี 2568 ต่อไป ซึ้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว นอกจากเป็นการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDG) 2: เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหาร SDG ข้อ 2.5 ลดความหิวโหยระดับประเทศได้อีกด้วย

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา