โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา น่าน จำนวน ๑ อัตรา | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จำนวน ๑ อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1047 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

--------------------------------------------

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๑ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบประกาศ)

           ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

           ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยได้รับวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๗

 

                                                     (นางนงเยาว์  สารเถื่อนแก้ว)

                                           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่านรักษาราชการแทน

                                              ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบ : ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา น่าน จำนวน ๑ อัตราออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา