โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-23 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-23

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัย สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ มทร.ล้านนา น่าน     &n... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / คลังความรู้

“แผนพัฒนารายบุคคล (Indivifual  Development  Plan)” เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดสมรรถนะออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่  สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional  Competecy) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา