โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-08 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-08

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)
พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อพัฒนาองค์กรตลอดจนแนวทางการประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านการจัดทำโครงร่างองค์กร มีผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา