โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-24 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-24

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา