โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-23 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-02-23

เชิญชวน นศ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567) ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดีน้ำยั่งยืน" โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา