โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-13 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-13

มทร.ล้านนา ร่วมงาน งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก
พุธ 13 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 9 มีนาคม 2567  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนเข้าร่วม งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พุธ 13 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่  1  มีนาคม 2567 เวลา 08.56 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา