โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 โดย ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

        ตามที่นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการ ตามข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 โดยจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 3 มีนาคม นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตร 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อ 16 ของบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1375/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี และหนังสือแจ้งเวียน ที่ อว 0654.01(สอ)/ว 113 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 จึงประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่างจากการลาออก โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) คลิก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา