โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 ก.พ. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำกับดูแลด้านงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา อีกทั้งยังพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาด้านเกษตรและวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน และมทร.สุวรรณภูมิ

โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งนี้  ประกอบไปด้วยการแข่งขัน 6  ทักษะสาขา (39 รายการ) ประกอบด้วย ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มทร.ล้านนา ได้รับ 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 24 เหรียญ และได้รับคะแนนรวมสูงสุดรับโล่เกียรติคุณ 3 สาขาวิชาดังนี้ 
1.ทักษะส่วนกลาง
2.ทักษะสาขาวิชาประมง
3.ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ส่งผลให้ มทร.ล้านนาได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 ของการแข่งขันทางทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา