โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 20330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท  เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  ๑  อัตรา

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ  ๑๑  (๑)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดแนบ

          ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

       ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบ

- ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา