โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน นศ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวน นศ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567) ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดีน้ำยั่งยืน" โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนผ่าน QR Code ท้ายโปสเตอร์ที่แนบ กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนผ่าน QR Code ท้ายโปสเตอร์ที่แนบ กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา