โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมงาน งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 9 มีนาคม 2567  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนเข้าร่วม งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวโครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล "การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ เพื่อปักหมุดล้านนาในแผนที่โลกและ พิธีไหว้ครูสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ขึ้นสืบเนื่องจากที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองเทศกาล ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงานเทศกาลที่หลากหลายภายใต้ร่มใหญ่คือ ‘เชียงใหม่เมืองเทศกาล’ ทั้งงานเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาล้านนา งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานระดับนานาชาติ โดยแต่ละหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย จะดำเนินการจัดเทศกาลตามภารกิจ งบประมาณ และความเชี่ยวชาญของตนเอง ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

              ซึ่งโครงการนี้จะขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” “Chiang Mai Spirituality Revival” เชื่อมโยงราก (Roots) จากคลังจารึกและเอกสารโบราณ หอจดหมายเหตุของสถาบันการศึกษา มาสู่การคัดสรร (Curate) การเลือกเนื้อหา ทิศทาง แบบแผนประเพณี พิธีกรรม โดย Greater Chiang Mai Culture and Heritage Think Tank Project ไปสู่การสร้างสรรค์ (Create) การนำไปใช้ ต่อยอด สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงได้ ตามความเชี่ยวชาญ โดย ภาคเอกชน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชน งานเทศกาล ท่องเที่ยว และงานบริการของเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ และเกิดการตระหนักรู้ เห็นถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ของมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยพ่อครูแม่ครู มาสู่คนรุ่นใหม่ในวิถีร่วมสมัย ทำให้เชียงใหม่เดินต่อไปได้อย่างสง่างาม

                โดยในเดือนธันวาคม 2567 นั้น ทาง กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงานเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567  5 เทศกาล คือ SANKAMPAENG CRAFT REVIVAL FESTIVAL : รอยหัตถกรรมความทรงจำสันกำแพง โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายRIVIVING CHIANG MAI FESTIVAL : ฟื้นใจเวียงเจียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่WIANG JED LIN : เมื่อครั้งมีเวียงเจ็ดลิน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา LANNA REVIVAL MUSIC FESTIVAL : ท่วงทำนองล้านนา โดยมหาวิทยาลัยพายัพ CHIANG MAI AND NOWHERE ELSE FESTIVAL : เพียงเจียงใหม่ โดย GREATER CHIANG MAI

ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก FB: NBT North 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา