โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1308/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566  ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา